Tag Archives: ลงทุน

วิธีการออมเงินที่ถูกต้อง (ฉบับคนออมเงินไม่อยู่)

วิธีการออมเงินที่ถูกต้อง

หลายคนมีความพยายามที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อเก็บออมไว้ใช้จ่ายในอนาคต